Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2013 - Autor: -mr-

80 let známek „Nitra“ (1933) 1
Telegram se vzácnou frankaturou „Příjezd TGM“ 2
Katastrofická letecká pošta v Rakousku-Uhersku (1918) 6
Specializace při sbírání sovětských známek (VI) 8
Bitva o Jersey 1781 (V. část – dokončení) 11
Geneze čs. řádu Bílého lva (III. část – dokončení) 14
Známky indických feudálních států – Bhópál (II) 16
Britský Honduras – Belize (I) 18
Falza leteckých známek SSSR z roku 1934 20
Na východ je cesta dlouhá (III. část) 21
Rozhovor s P. Hoffmannem čb. část, str. III
Papírové peníze 1759 – 1918 samostatná příloha, str. 41-44

80 Jahre der Ausgabe „Nitra“ (1933) 1
Telegramm mit seltener Frankatur „Anreise von TGM“ 2
Katastrophen-Luftpost in Österreich-Ungarn (1918) 6
Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (VI) 8
Die Schlacht um Jersey 1781 (Teil V - Ende) 11
Entstehung des tschechoslo. Ordens des Weißen Löwen (Teil III - Ende) 14
Briefmarken der indischen Feudalstaaten - Bhopal (II) 16
Britisch-Honduras - Belize (I) 18
Fälschungen der Flugpostmarken der UdSSR 1934 20
Der lange Weg nach Osten (III) 21
Interview mit P. Hoffmann sw. Teil, S. III
Papiergeld 1759 – 1918 separate Beilage, S. 41-44

80 years of the issue “Nitra” (1933) 1
Telegram with rare franking “Arrival of TGM” 2
Crash-Airmail in Austria-Hungary (1918) 6
Specialization in USSR stamp collecting (VI) 8
The Battle of Jersey 1781 (Part V - End) 11
Genesis of the Czechoslovak Order of the White Lion (Part III - End) 14
Stamps of Indian Feudatory States - Bhopal (II) 16
British Honduras - Belize (I) 18
Counterfeits of airmail stamps of the USSR from 1934 20
The long way to the East (III) 21
Interview with P. Hoffmann b/w part, p. III
Paper Money 1759 - 1918 separate attachment, p. 41-44