Článek o chybotiscích

Nepřihlášený uživatelNásledující příspěvek popisuje na příkladu současných českých bankovek jednu z nejznámějších skupin typů chybotisků, vyplývajících z chybného založení papíru do tiskového stroje. Tyto chybotisky jsou nejsnadněji pozorovatelné podle odchylné polohy prvků nesených papírem vůči prvkům neseným tiskem, tedy nejčastěji podle polohy vodoznaku (případně ochranného proužku) vůči tiskovému obrazci. Chybotisky této skupiny typů vznikají buď lidskou chybou při vkládání papíru do podavače stroje nebo následnou chybnou činností tohoto podavače.

Chybotisky zmíněné skupiny typů jsou schematicky znázorněny na bankovce 500 Kč, i když některé popsané typy chybotisků u této nominální hodnoty neexistují, resp. autorovi nejsou známy. Pod vyobrazením pak uvádíme nominální hodnotu, vzor, série a čísla zjištěných exemplářů (série a čísla vytištěná kurzívou zná autor pouze z písemné nebo ústní informace, ostatní prošly jeho rukama) a předpoklad sérií a čísel existujících exemplářů. Tento předpoklad však může být velmi nepřesný, nebo? vychází jen z obecného systému sériování a domněnky určitého rozpětí čísel. Skutečnost však může být jiná v obou směrech. „Rozpětí“ čísel a tudíž množství chybotisků může být větší, než se zdálo ze zjištěných exemplářů. Naopak předpokládáme, že například mezi dvěma chybotisky čísel 123456 a 123458 bude chybotiskem i exemplář číslo 123457. Skutečnost však může být jiná. Jednak mezi dvěma vadnými archy může ležet arch bezvadný, jednak mohly být chybotisky příslušných čísel zachyceny v některé etapě kontroly a nahrazeny bezvadnými bankovkami týchž čísel.

Popis typů chybotisků
Typ 1
Tisk je proveden na arch papíru otočený o 180°, v důsledku čehož není vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji, ale při pohledu na lícní stranu v pravé části bankovky pod tiskovým obrazcem otočený o 180° („hlavou dolů“) a ochranný proužek je blíže pravému okraji lícní strany bankovky.
Typ 2
Tisk je proveden na arch papíru zrcadlově otočený po delší straně bankovky, v důsledku čehož je vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji otočený o 180° („hlavou dolů“) a ochranný proužek nevystupuje na povrch papíru na lícní, ale na rubové straně, blíže pravému okraji rubové strany bankovky.
Typ 3
Tisk je proveden na arch papíru zrcadlově otočený po kratší straně bankovky, v důsledku čehož není vodoznak pozorovatelný na vodoznakovém okraji, na při pohledu na lícní stranu v pravé části bankovky pod tiskovým obrazcem a ochranný proužek nevystupuje na povrch papíru na lícní, ale na rubové straně, blíže levému okraji rubové strany bankovky.
Typ 4
Tisk je proveden na arch papíru posunutý ve směru vstupu archu do tiskového stroje („dopředu“ nebo „dozadu“), v důsledku čehož není vodoznak ve vertikálním směru na středu vodoznakového okraje, ale podle míry posunu se pohybuje kdekoliv mezi horním a dolním okrajem bankovky, přičemž do bankovky mohou zasahovat části vodoznaků dvou bankovek. V tom případě je při horním okraji bankovky viditelná dolní část jednoho vodoznaku a při dolním okraji bankovky horní část druhého vodoznaku (tzv. „přestřih“). Podle míry posunu může být na bankovce více či méně viditelná větší mezera mezi vystupujícími částmi ochranného proužku (u bezvadného tisku leží mezi posledními vystupujícími částmi proužku a okraji bankovky) nebo i oříznutí vystupující části proužku.

Předpoklad dalších typů
Kromě výše popsaných typů mohou se teoreticky vyskytnout i další typy v důsledku podobných chyb, autorovi však takové případy nejsou z praxe dosud známy.
- Tisk je proveden na arch papíru posunutý kolmo ke směru vstupu archu do tiskového stroje („doleva“ nebo „doprava“), v důsledku čehož není vodoznak v horizontálním směru na středu vodoznakového okraje, ale podle polohy archu se pohybuje (teoreticky kdekoliv, prakticky podle konstrukce tiskového stroje) mezi levým a pravým okrajem bankovky. V tomto případě je však pravděpodobný určitý stupeň pomuchlání papíru při jedné straně archu a proto vysoká pravděpodobnost jeho objevení a vyřazení.
- Chybotisky typu 4, případně i předpokládaného předchozího typu, se teoreticky mohou vyskytnout v kombinaci s chybotisky typu 1 nebo 2 nebo 3, jednalo by se však o méně pravděpodobné dvě chyby na jednom archu.
- V případě tisku na čtvercové archy není teoreticky vyloučena možnost otočení nejen o 180°, ale také o 90° a 270°. Zejména u bankovek s průběžným vodoznakem je potom nezachycení takového chybotisku poměrně velká. U stávajících českých bankovek však taková chyba není dost dobře možná, nebo? všechny nominální hodnoty mají archy obdélníkové.

Schéma vložení archu papíru do tiskového stroje
Bezvadný tisk Chybotisk 1 Chybotisk 2 Chybotisk 3 Chybotisk 4
Schematická znázornění polohy vodoznaku a ochranného proužku vůči tiskovému obrazci
Bezvadný tisk
Schematické znázornění části archu papíru s bezvadným tiskem
Chybotisk typ 1
Schematické znázornění části archu papíru chybotisku typu 2
Nominál Vzor 100 Kč 1993 100 Kč 1995 200 Kč 1993 1.000 Kč 1993 2.000 Kč 1996
Chybotisk typ 2
Schematické znázornění části archu papíru chybotisku typu 2
Nominál Vzor 200 Kč 1993
Chybotisk typ 3
Schematické znázornění části archu papíru chybotisku typu 3
Nominál Vzor 100 Kč 1997
Chybotisk typ 4
Schematické znázornění části archu papíru chybotisku typu 4 s posunem o polovinu šířky bankovky
Schematické znázornění vzhledu některých exemplářů chybotisků typu 4 z různých fází posunu archu papíru
Nominál Vzor 500 Kč 1997 1.000 Kč 1993

Obrázky: