Nové řády Jižní Afriky - nová cesta k národnímu společenskému a výtvarnému řešení?

Nepřihlášený uživatelV posledních několika letech můžeme ve faleristice pozorovat jak některé státy - především bývalé kolonie v Africe a Asii nebo některé republiky , které se vymanily ze svazku bývalého SSSR - se snaží vytvořit svůj vlastní styl v oceňování zásluh svých občanů novými vyznamenáními, kdy navazují na své vlastní národní historické tradice a tvoří i vlastní výtvarný design svých nových vyznamenání.
Příkladem může být vznik a vzhled nových národních řádů Jihoafrické republiky. Získat informace o vzhledu těchto vyznamenání je obtížné. Zatímco psané informace existují, potom obvykle výtvarná dokumentace chybí. Ale naštěstí poštovní správy těchto zemí umísťují na poštovních známkách velmi často obraz nových dekorací, i když zase jsou zde miniaturizované, takže ne všechny detaily nových insignií lze dobře studovat. Pokud se týká nových národních řádů Jižní Afriky potom její poštovní správa vydala velmi pěkný a názorný šestiznámkový blok v červnu 2005, kde jsou na známkách pro leteckou přepravu zobrazeny všechny nedávno vzniklé národní řády.
Dříve než se budeme jednotlivými novými řády zabývat, je nutno říci, že až do roku 1961, kdy Jižní Afrika byla britským dominiem, byly zde udíleny britské řády, vyznamenání a medaile. Teprve po tomto roce kdy vznikla Jihoafrická republika (JAR) byla založena vlastní vyznamenání, která nesla ještě stále britský vliv ve svém utváření. Teprve po roce 1994 po přijatí nové ústavy eliminující apartheid a potvrzující postavení vítězného Afrického národního kongresu se vytvořily podmínky, aby vznikly a se prosadily nové národní symboly - první to byla státní vlajka a několik let poté i nový státní znak (2000). V letech 2002 a 2003 došlo i k založení nových národních řádů, které nahradily dosavadní řády vzniklé před rokem 1994.
Z národních řádů je nejvyšším vyznamenáním Jižní Afriky Řád Mapungubwe.  Vyznamenání je určeno jen pro občany JAR, a to za vynikající zásluhy, které navíc mají mezinárodní dosah. Řád je nazván podle bývalého města a území na severu JAR v sousedství se Zambií a Botswanou, kde kvetlo v 11. až 13. století velké a bohaté království s rozvinutým zemědělstvím, hornictvím a zpracováním kovů, zvláště zlata,. a které údajně mělo bohaté obchodní styky se vzdálenými zeměmi, snad až s Čínou.
Řádový klenot je plasticky dosti složitý podle   zobrazení na první známce vlevo nahoře: v horním oválu je zlatý nosorožec, v jeho pozadí vychází slunce nad Mapungubwem, dolní část je složena s prvků domorodého řezbářského umění (po stranách jsou náčelnické hole), dole je tavící pec. Na reverzu je potom státní znak (ten je ostatně i na všech řádech). Klenot je vždy zavěšen na náhrdelní stuze, která je zlatá, po stranách béžově tečkovaná, dole je silueta nosorožce.
Řád měl nejprve v r. 2002 jen tři třídy, ale v roce 2004 byl rozšířen na třídy čtyři, a to na řád platinový, zlatý, stříbrný a bronzový. Nejvyšším platinovým řádem Mapungubwe byl vyznamenán známý černošský politik exprezident Nelson Mandela.
Druhá známka v horní řadě na aršíku nám zobrazuje klenot  Řádu Mendi za statečnost. Je to opět vyznamenání určené pro občany JAR ať civilisty tak vojáky za statečné činy. kdy vyznamenaný nasadil i svůj život na záchranu svého bližního, na záchranu majetku či odstranění veřejného nebezpečí. Název řádu je podle lodi SS Mendi, která se potopila v době 1.světové války v Lamanšském průlivu při námořním neštěstí a kdy zahynulo na 600 afrických vojáků, kteří měli být nasazeni na evropské bojiště. Původně mělo jít při založení v roce 2003 o nižší vyznamenání, ale v roce 2004 bylo vyznamenání povýšeno na národní řád udělovaný ve třech třídách - zlaté, stříbrné a bronzové.
Klenot řádu má podobu afrického oválného štítu, na němž je silueta lodi Mendi, nad níž se vznáší jeřáb. Štít je obtočen pásem na němž jsou lví stopy. Stuha je opět náhrdelní pro všechny třídy, je zlatá a jsou na ní střídavě vlevo vpravo znázorněny lví stopy.
Na třetí známce v horní řadě vidíme klenot Řádu boababu.  Jde o obecně záslužný řád pro jihoafrické občany, kteří se zasloužili o podporu demokracie, prosazování lidských práv či činnost v komunální politice, ale také za práci v ekonomice a obchodě, žurnalistice i literatuře a umění. Název řádu je nasnadě - je jím africký strom boabab, který je obecně užitečný ve všech směrech - nejen pro výživu a další potřeby místního obyvatelstva, ale i jako stavební materiál. Však také řádový klenot je zde jednoznačný - v kruhovém medailonu je zobrazen mohutný strom a medailon spočívá na podložce ze stylizované boababové kůry. Náhrdelní stuha pro všechny třídy je zlatá, dole je béžová silueta stromu. Opět jsou zde tři třídy - zlatá, stříbrná a bronzová, ale navíc vyznamenaný se může pyšnit čestným titulem jako Nejvyšší rádce, Velký rádce nebo jen Rádce.
Řád Luthuli  začíná druhou spodní řádku známkového aršíku. Je nazván po Albertu Luthulim (1898 - 1967), významném jihoafrickém politikovi, který byl členem Afrického národního kongresu od r.1945 a od r. 1952 byl jeho generálním předsedou. Za své úsilí o osvobození černošské většiny v Jižní Africe obdržel v r. 1960 Nobelovu cenu míru. Pojmenování řádu po tomto muži již naznačuje, že vyznamenání se udílí Jihoafričanům za politické zásluhy při budování demokracie a národní společnosti, za uplatnění spravedlnosti a míru.
Odznak řádu má trojúhelníkový tvar naznačující dřívější křesací kámen. Nahoře je vycházející slunce nad horou Isandlwana - u této osamělé hory v provincii KwaZulu-Natal v roce 1879 porazili Zulové kontingent britské koloniální armády. Dole je potom motiv převzatý ze státní vlajky., po stranách vyrůstají zvířecí kly z hliněné nádoby, na níž jsou iniciály AL. Stuha pro všechny tři stupně zlatý, stříbrný a bronzový je náhrdelní a poměrně složitá: je zlatá, po stranách stuhy jsou proužky složené s iniciál AL v béžové barvě, dole se opět uplatňuje motiv ze státní vlajky.
Prostřední známka spodní řady ukazuje klenot Řádu Ilhamanga.  Je to řád pro jihoafrické občany , kteří excelují na kulturní scéně, za výkony ve výtvarném umění, literatuře a žurnalistice, hudbě a za sportovní výkony. Název je odvozen od domorodého pojmenování květiny rostoucí divoce v Západním Kapsku, kterou my zde v Evropě známe jako strelitzii.
Řád má kapkovitý tvar, kde nahoře je opět vycházející slunce věštící slávu, uprostřed   je tzv. hlava z Lydenburgu a dole buben se dvěma strelitziemi. Stuha pro všechny tři třídy - zlatou, stříbrnou a bronzovou - je stejná, tj.zlatá se čtyřmi béžovými proužky.
Konečně posledním zobrazeným vyznamenáním je Řád O.R.Tambo.  Tentokrát jde o řád udělovaný cizím státním příslušníkům .- především hlavám států, ministrům a vládním činitelům, diplomatům a vojenským přidělencům. Oceňuje se kooperace s JAR, solidarita s ní a její podpora na mezinárodním poli. Řád je nazván po Oliver Reginald Tambovi (1917 - 1993), jednom ze zakladatelů Afrického národního kongresu, jehož byl dlouhá léta generálním sekretářem a nakonec i předsedou. Pro svou činnost nemohl vždy žít v tehdejší Jižní Africe, a tak politickou práci řídil ze sev. Afriky a z Londýna.
Řádový odznak je celkem jednoduchý - na oválném štítě je známý symbol jin-jang, který má naznačovat setkávání různých ideových energií a hadi obtáčející štít mají reprezentovat solidaritu a podporu. S tímto řádem jsou též spojeny čestné tituly: nositel zlaté třídy se nazývá "Nejvyšší společník řádu O.R.T.", u stříbrné třídy "Velký společník řádu O.R.T," a u bronzové "Společník řádu O.R.T.". Mimoto k prvním dvěma třídám se uděluje vyřezávaná dřevěná hůl, kterou obtáčí had, a na držadle je řádový odznak a státní znak. Taková součást řádu jako je náčelnická hůl je jistě v řádové historii neobvyklým prvkem a nesporně souvisí s místními africkými zvyky.
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že známkový aršík je doplněn i obálkou FDC, kde jsou navíc zobrazeny i miniatury řádu na průvlečných stužkách.
Svým příspěvkem o jihoafrických národních řádech jsem chtěl naznačit, že vyznamenání nemusí být vždy zakládána podle evropských vzorů. Do názvu jsem dal i otazník, ale nyní po rozboru a prohlídce prezentovaných vyznamenání bych ho mohl odstranit. Některé nové státy - a Jihoafrická republika po r. 1994 je toho příkladem - opouštějí klasickou cestu faleristiky a podle svých národních zvyklostí a svých dějinných zkušeností naplňují ideovou podstatu vyznamenání a také se to projevuje i na výtvarném řešení řádových klenotů a na způsobu jejich nošení. Díky poštovním známkám JAR jsme se mohli přesvědčit o tom, jak africký umělecký výraz zasáhl do podoby řádů se symbolikou, která nám nemusí být vždy blízká, ale pro tamního občana je dostatečně vypovídající o jeho duchovním světě. Neměli bychom ani v tomto případě lpět na zažitých zvyklostech, ale akceptovat i nové cesty ve faleristice.   Nesmíme totiž zapomínat, že každé vyznamenání je produktem určité dobové společenské situace a jejích ideových proudů.
                                                                                                                             Josef Hrdý
Obrázky: