Obsah časopisu

-->

MERKUR 6/2011 - Autor: -mr-

Z obsahu

50 let od vydání emise „Motýli“ M. Švabinského    1
Přetisková vada II. leteckého vydání ČSR I    2
Tajné rytecké značky na čs. známkách (II. část)    3
Lodní pošta na Labi. Pošta z parníků SBDG    5
Malta (I. část)    13
Aféra padělatelů rakousko-uherských státovek (dokončení)    16
Zajímavé falzum švýcarské známky    19
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIX.část)    22
Z letecké poštovní historie: EAMS (čb. část)    II
Duch Ženevy a filatelie v ČSR (čb. část)    IV

Aus dem Inhalt

50 Jahre der Ausgabe „Schmetterlinge“ von M. Švabinský     1
Aufdruckfehler der II. tschechoslowakischen Flugpostausgabe     2
Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowak. Marken (Teil II)     3
Elbe-Schiffspost von Dampfern der SBDG     5
Malta (Teil I)     13
Fälscher-Affäre von österreichisch-ungarischen Staatsnoten (Ende)     16
Interessante Fälschung einer Schweizer Briefmarke     19
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XIX)     22
Aus der Geschichte der Flugpost: EAMS (sw. Teil)     II
Der Geist von Genf und Philatelie in der ČSR (sw. Teil)     IV


From the contents

50 years of the „Butterfly“- issue by M. Švabinský     1
Printing error of the Second Czechoslovak Airmail Issue     2
Secret engraved markings on Czechoslovak stamps (Part II)     3
Ship mail from the Labe river. Mail from SBDG steamers     5
Malta (Part I)     13
Forger-affair of the Austro-Hungarian government state notes (end)     16
Interesting forgery of a Swiss stamp     19
Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XIX)     22
From the history of airmail: EAMS (bw part)     II
The Spirit of Geneva and philately in the ČSR (bw part)     IV