Obsah časopisu

-->

MERKUR 6/2010 - Autor: -mr-

Z obsahu

Po valné hromadě SČF    1
Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-18 (VI.  část)    2
Úspěch vystavovatelů z ČR na výstavě London 2010    5
Známkové sešitky Rakouska 1909-1918    6
Švýcarské kantony Curych, Ženeva a Basilej    8
M. Burrus – jeho světové unikáty    10
Rekordní frankatura z měnové reformy 1953    14
Kapitán James Cook (I. část)    16
Albín Brunovský – nedožité jubileum    19
Gilošírky pražské cedulové tiskárny (I. část)    22
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XIII. část)    25
Aus dem Inhalt

Nach der Hauptversammlung des SČF     1
Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil VI)     2
Erfolg tschechischer Aussteller auf der Ausstellung London 2010    5
Markenheftchen von Österreich 1909-1918     6
Schweizer Kantone Zürich, Genf und Basel     8
M. Burrus - seine einzigartigen Weltunikate     10
Rekordfrankatur der Währungsreform 1953     14
Kapitän James Cook (Teil I)     16
Albín Brunovský – sein nicht erlebtes Jubiläum    19
Guillochiermaschinen der Druckerei der Zentralbank (Teil I)     22
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil XIII)     25From the contents

After the General meeting of the SČF     1
Austria-Hungary and Europe after World War I (Part VI)     2
Success of Czech exhibitors at the London 2010 exhibition    5
Stamp Booklets of Austria 1909-1918     6
Swiss cantons Zurich, Geneva and Basel     8
M. Burrus - his world-unique stamps     10
Record franking from the currency reform 1953     14
Captain James Cook (Part I)     16
Albín Brunovský – his not experienced anniversary     19
Guilloching machines of the Central Bank in Prague (Part I)     22
Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XIII)     25