Obsah časopisu

-->

MERKUR 5/2010 - Autor: -mr-

Z obsahu

Před valnou hromadou SČF    1
Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-1918 (V. část)    2
Nově zjištěné padělky známek RSFSR a SSSR    5
Přetisk „SO 1920“ na známkách „Hradčan“ I. typ spirály    8
Výroba bankovek a cedulová tiskárna v Praze (dokončení)    12
Polní pošta Německé jižní armády na Podkarpatské Rusi 1915    15
Ohlédnutí za emisním ročníkem 2009 známek SR    22
Formulář potvrzení o příjmu důchodu jako filatelistický dokument    23
Hrady a zámky na známkách z území ČSR (XII. část)    24
Filatelistický trh    vložka str. II
Předplatné na rok 2011    vložka str. VIAus dem Inhalt

Vor der Hauptversammlung des SČF     1
Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil V)     2
Neu entdeckte gefälschte Briefmarken der RSFSR und UdSSR     5
Der Aufdruck „SO 1920“ auf Hradschin-Marken der I. Spiralentype    8
Herstellung von Banknoten und die Druckerei der Zentralbank (Ende)    12
Feldpost der Deutschen Südarmee auf der Karpatenukraine 1915    15
Rückblick auf den Slowakischen Briefmarken-Jahrgang 2009    22
Das Formular „Bestätigung des Renten-Einkommens“     23
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (XII. Teil)     24
Der Philatelistische Markt    Einlage S. II
Abonnement für das Jahr 2011     Einlage S. VI


From the contents

Before the General meeting of the SČF     1
Austria-Hungary and Europe after World War I (Part V)     2
Newly discovered counterfeit stamps of the RSFSR and USSR     5
The „SO 1920“ overprint on Hradčany stamps of Spiral type I    8
Production of Banknotes and the printing office of the Centr. Bank (end)     12
Field Post of the German Southern Army on the Carpat. Ukraine 1915    15
Review of the Slovak stamp year 2009     22
The form „Confirmation of the pension income“    23
Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XII)     24
The stamp market     Insert p. II
Subscription for 2011     Insert p. VI