Četnost výskytu smíšených frankatur emise Hradčany s rakouskými a uherskými známkami

-->

MERKUR 5/2004 - Autor: Jan Kypast, Miroslav Štefek

V tomto článku jsme se zaměřili na smíšené frankatury známek Hradčany se souběžně platnými známkami rakouského a uherského původu v období od 18.12. 1918 do 28.2. 1919. Cílem bylo určit skutečnou frekvenci jejich výskytu v běžném provozu. Proto jsme v hodnocení vycházeli především z dochovaných balíkových průvodek a peněžních poukázek, které jsou v tomto ohledu jistě autentičtějším materiálem než listovní zásilky, na kterých je možno nalézt mnohdy až velmi absurdní kombinace smíšených frankatur.

Nejprve připomeneme několik základních údajů. Po vyhlášení nezávislé Československé republiky dne 28. října 1918 byly na základě zákona č.11/1918 Sb. Národního výboru československého o zřízení samostatného státu československého ponechány v platnosti všechny zemské a říšské zákony (viz čl. 2 zákona č.11/1918 Sb. „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“). V praxi to znamená, že vzniklá Československá republika přebírá i ceniny platné ke dni 28. října 1918 v Rakousko-Uhersku, tj. bankovky a mince Rakousko-Uherské banky a také poštovní známky rakouské a uherské pošty. Tyto poštovní známky jsou od data 28. října 1918 používány na území ČSR jako československé známky předběžné. „Předběžnost“ rakouských a uherských známek končí dne 18. prosince 1918 vydáním prvních definitivních československých známek emise Hradčany o hodnotách 5 a 10 haléřů. Od tohoto data jsou RU známky používány již jako souběžné, a to až do 28. února 1919, kdy jejich platnost končí. V praxi jsou však ještě nějakou dobu používány, o čemž svědčí nálezy celistvostí.
V dalším se nebudeme zabývat rakouskými a uherskými známkami, které jsou v bohaté škále používány ve smíšených frankaturách, ale zaměříme se na hradčanské známky nezoubkované a jejich výskyt ve smíšených frankaturách v období od 18.12. 1918 do 28.2. 1919. Přehled známek emise Hradčany, které byly v této době již vydány a mohly být i použity ve smíšených frankaturách, je uveden v následující tabulce:

Emise
a hodnota
Barva Datum vydání stanoveno
(nezoubkované) dle Věstníku
Datum vydání stanoveno
(nezoubkované) dle nálezu
Hradčany 3 h fialová neuvedeno 21.12. 1918
Hradčany 5 h zelená 18.12. 1918 18.12. 1918
Hradčany 10 h červená 18.12. 1918 18.12. 1918
Hradčany 20 h modrozelená neuvedeno 30.12. 1918
Hradčany 25 h modrá neuvedeno 30.12. 1918
Hradčany 30 h žlutá neuvedeno 17.1. 1919
Hradčany 40 h oranžová neuvedeno 23.1. 1919
Hradčany 50 h fialová neuvedeno 27.2. 1919
Hradčany 100 h hnědá neuvedeno 14.1. 1919
Hradčany 200 h ultramarínová neuvedeno 14.1. 1919
Hradčany 400 h modrofialová neuvedeno 29.1. 1919

Kromě známek 5 h a 10 h není ve Věstníku konkrétní datum vydání uvedeno.

Na základě nám dostupných materiálů jsme se pokusili stanovit četnost zastoupení jednotlivých hodnot hradčanských známek ve smíšených frankaturách. K dispozici byl vzorek 205 kusů celistvostí a výstřižků jak listovních zásilek (84 ks), tak i balíkových průvodek a peněžních poukázek (121 ks). Statistické výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:

Emise a hodnota Četnost použití (nezoubkované)*
Průvodky a poukázky Listovní zásilky
Hradčany 3 h 6 ks 4 % 27 ks 19 %
Hradčany 5 h 25 ks 17 % 58 ks 41 %
Hradčany 10 h 48 ks 34 % 40 ks 29 %
Hradčany 20 h 44 ks 31 % 10 ks 7 %
Hradčany 25 h 5 ks 4 % 3 ks 2 %
Hradčany 30 h 5 ks 4 % 1 ks 1 %
Hradčany 40 h 1 ks 1 % - 0 %
Hradčany 50 h - 0 % - 0 %
Hradčany 100 h 3 ks 2 % - 0 %
Hradčany 200 h 4 ks 3 % 1 ks 1 %
Hradčany 400 h - 0 % - 0 %

* K dispozici jsme měli také celistvosti se zoubkovanými hradčanskými známkami (8 ks se známkou Hradčany 5 h zoubkování 11 1/2 a 2 ks Hradčany 10 h zoubkování 11 1/2), tyto však nejsou kvůli přehlednosti do statistiky zahrnuty.

Na základě vyhodnocení uvedeného vzorku nám dostupných materiálů, který nemusí být statisticky zcela relevantní, docházíme k následujícím zjištěním:
1. Použití hradčanských známek 50 h a 400 h ve smíšené frankatuře s rakouskými nebo uherskými známkami použitými jako československé souběžné se nám nepodařilo prokázat ani na průvodkách či poukázkách, ani na listovních zásilkách.
2. Použití hradčanských známek hodnot 40 h a 100 h se nám zatím nepodařilo doložit na listovních zásilkách (a to ani na filatelisticky laděných), známé je jen použití na balíkových průvodkách.
3. Používání hradčanských známek hodnot 25 h, 30 h, 40 h, 100 h a 200 h bylo zřejmě velmi omezené; ze vzorku vyplývá, že jen do cca 4 % celkového objemu používaných známek emise Hradčany.
Obracíme se proto tímto na všechny sběratele, kteří disponují materiálem, který by zásadním způsobem doplnil zde uvedené informace, aby laskavě poskytli naskenované obrázky příslušných materiálů, zvláště chybějících dokladů o použití těch hodnot hradčanských známek, které nemáme k dispozici. Za spolupráci předem děkujeme.

Jan Kypast – Miroslav Štefek

Použitá literatura:
1. Zákon č.11/1918 Sb.
2. Beneš, František. Československo 1918–1939. Praha : Pofis 2002.
3. Příručka pro sběratele československých známek a celin. Praha 1988
4. Dvořák, František. Smíšené frankatury čs. souběžných známek a emise Hradčany I a II. Filatelie, 1991, č. 22 a 23.
5. Klim, Jan – Schödelbauer, Vladimír. Československo 1918–1939, specializovaný katalog známek a celistvostí. Brno : Merkur-Revue 2002.
6. Tovačovský, O. – Kypast, J. –  Schödelbauer, V. Frankatury československých listovních zásilek v letech 1918 – 1939 (2). Filatelie, 2000, č. 11.

Obrázky:
Obr. 1: dva díly z dobírkové poštovní poukázky zaslané  27.2. 1919 ze skalice a vyplacené známkami 3 h a 20 h Hradčany a dále uherskou známkou Ženci 2 h.
Obr. 2 (vpravo): dva díly z peněžní poukázky odeslané z Nagy Topolcsány 28.2. 1919, frankována známkou Hradčany 5 h a uherskými známkami Parlament 50 f a Karel 10 f.
Obr. 3 (vlevo): Ústřižek peněžní poukázky odeslaný z Prahy 26.2. 1919 a vyplacený známkou Hradčany 3 h a rakouskou Koruna 12 h.
Obr. 4: dva díly z dobírkové poštovní poukázky zaslaná 28.2. 1919 ze Žilošic do Strážnice na Moravě; vyfrankována byla rakouskou známkou Znak 1 K a zn. Hradčany 10 h.
Obr. 5 (vlevo): Ústřižek balíkové průvodky odeslaný ze Žiliny 20.2. 1919 a vyplacený známkami Hradčany 10 h a uherskými Parlament 75 f a 2 K.
Obr. 6 (vpravo): Dva díly dobírkové poukázky odeslané z Nitry 4.3. 1919; frankována známkou Hradčany 20 h a uherskou Ženci 5 f.

Obrázky: