Britské monografie o českých vojácích za druhé světové války

-->

MERKUR 5/2004 - Autor: Lubor Kunc

Palkoska, V. - Hornung, O. (RDP): The Czechoslovak Legion in Poland and Russia 1939–1941 Czechoslovaks in the Middle East 1940–1943, Monograph no. 16, 2003, 46 stran. Cena 14,25 Ł.
Reader, R.E.: Czechoslovak Army in France 1939–1945, Monograph no. 5, 1994, 99 stran včetně dodatků. Cena 12,70 Ł.
Beith, R.: The Postal History of the Free Czechoslovak Forces in Great Britain 1940–1945, Monograph no. 15, 2002, 90 stran. Cena 14,50 Ł.
Vydavatelem všech tří monografií je Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain, Mr. R. Beith, 14 Middlecroft, Guilden Sutton, Chester, England CH3 7HF, Velká Británie; http://www.cpsgb.freeserve.co.uk/

V roce 2003 byl vydán poslední díl britské monografie zabývající se českými vojáky a jejich polními poštami za druhé světové války. Knihy se zaměřují jak na západní, tak východní odboj, i když těžiště tohoto díla spočívá v západním odboji a situace v Polsku a SSSR je popisována zejména jako vysvětlení k formování čs. jednotek na Blízkém východě. Knihy obsahují informace jak poštovně-historického charakteru o práci polních pošt či cenzurních středisek, tak i historické informace a dokumenty o popisované době, stejně jako podrobné informace o čs. vojenských jednotkách.
Pro účely této recenze si dovolím jednotlivé díly zpřeházet a budu postupovat dle časového období jednotlivých monografií. Začněme tedy knihou týkající se čs. vojáků v Polsku, SSSR a na Blízkém východě 1939–1943. Zde autor začíná útěkem čs. vojáků z protektorátu Čechy a Morava. Popisuje jejich přesun z Polska do Rumunska, během něhož byli na území SSSR v září 1939 internováni Rudou armádou, takže rumunského území dosáhla pouze malá část jednotky, která se odtud přesunula přes Turecko do Francie. Významná část knihy se týká období internace čs. jednotek sovětskými orgány v letech 1939–1942. V roce 1942 pak sovětské orgány povolily zformování čs. armády v SSSR, toto období však kniha již nepopisuje.
Spojnicí mezi zdánlivě nesouvisejícími pobyty vojáků v SSSR a na Blízkém východě je povolení pro část internovaných čs. vojáků k přesunu na Blízký východ, udělené Sověty v roce 1941. Tito vojáci prošli Ukrajinou, Bulharskem a Tureckem do Palestiny. Od roku 1939 se nacházeli v Libanonu čs. vojáci sloužící ve francouzské armádě a z těchto dvou jednotek byl následně vytvořen čs. sbor na Blízkém východě. Publikace detailně zaznamenává způsob styku vojáků s příbuznými v Protektorátu a na Slovensku a zabývá se i známou Čs. misí v Jeruzalémě. Její význam je umocněn i řadou osobních vzpomínek a dobových dokladů O. Hornunga, který sám sloužil v čs. jednotce na Blízkém východě.
Další z knih se týká čs. jednotek ve Francii v letech 1939–1940 (do pádu Francie) a 1944–1945 (od vylodění spojenců v Normandii). Kniha popisuje cesty, kterými v letech 1938–39 utíkali naši vojáci do Francie, a pokračuje místy, kde působili. Hlavní část je věnována poštovní historii, počínaje katalogem poštovních i příležitostných razítek čs. polní pošty ve Francii, přes francouzské známky s přetisky „ČSP / Zahraniční pošta 1944“ a celiny a konče vlasteneckými nálepkami a pohlednicemi. Přínosný je i seznam dat používání jednotlivých poštovních, útvarových a cenzurních razítek, celin a R-nálepek či přehled francouzských poštovních sazeb a seznam vojenských hodností československé, francouzské a britské armády.
Poslední monografie se zabývá čs. jednotkami ve Velké Británii od počátků formování čs. vojska (seznam konvojů z Francie do Británie vč. jmen lodí a počtu přepravených mužů) až po pobyt první obrněné brigády v západních Čechách 1945. Kniha poskytuje seznam táborů vč. dobových fotografií. Speciální pozornost je věnována čs. interbrigadistům internovaným v Británii. Vlastní kapitoly mají i čs. letci sloužící v RAF s detailním přehledem jejich základen a leteckých útvarů.
Poštovněhistorická část knihy se zabývá mimo jiné poštovními i příležitostnými razítky (vč. typů a četnosti výskytu jednotlivých razítek), R-nálepkami či cenzurními razítky. Pozornost je věnována i propagandistickým materiálům, jakým byly propagační nálepky, pohlednice či pamětní listy. Z méně známých filatelistických materiálů se zabývá novinami přepravenými čs. polní poštou. Závěr knihy pak tvoří přehled britských poštovních sazeb z let 1940–1945. Uvedené knihy tvoří vynikající komplet s množstvím informací v historické i filatelistické části. Významnou předností je zahrnutí obdobných kapitol, což umožňuje ucelený přehled např. sběratelům R-nálepek či razítkářům.
Žádné lidské dílo není dokonalé a jistě si lze představit, že by měly monografie obsahovat i další informace. Musíme však vzít v úvahu, že nejsou psány pro několik málo jedinců se specifickými sběratelskými zájmy, ale naopak se snaží být užitečné pro širokou sběratelskou veřejnost, takže žádnou z kapitol „nenafukují“ na úkor jiné. Za určitou chybu lze asi pokládat to, že nezahrnují úplné spektrum komunikačních kanálů mezi Protektorátem a zahraničními vojáky; český čtenář si však může tyto informace doplnit ze starších čísel našich časopisů (např. informace o poštovní schránce New York 252 najde v Merkur-Revue č. 4/98, str. 18–19).
Knihy jsou psány v angličtině, což může řadě našich sběratelů komplikovat práci s nimi, na druhé straně angličtina umožňuje rozšířit zájem o náš zahraniční odboj doslova po celém světě, a to i mimo krajanské skupiny. Zároveň se tak otevírá cesta k propagaci našich polních pošt mezi jurymany mezinárodních a světových výstav, kteří dosud neměli o tomto tématu ucelenou představu. To může zvýšit význam a hodnocení exponátů, které se našimi polními poštami zabývají, a pomoci sběratelům, kteří se jimi teprve zabývat budou.
Díky vydání těchto britských monografií lze říci, že existuje literatura poskytující ucelený přehled o západním odboji. Zájemce o východní odboj lze pak odkázat na knihu pana Fialy „Polní pošta Československých vojsk v SSSR 1942–1945“ (SČF, 1989), která byla vydána v rámci souboru příruček Společnosti teritoriální filatelie SČSF a která vyčerpávajícím způsobem popisuje poštovní historii našich jednotek zformovaných v SSSR v roce 1942, čímž navazuje na britskou monografii č. 16.
Jsem rád, že se vydáním těchto knih podařilo splatit alespoň část dluhu, který máme vůči našim bývalým vojákům bojujícím na různých frontách druhé světové války za samostatnost Československa.

Lubor Kunc
lubor.kunc@seznam.cz

Obr.: dopis zaslaný na čs. letce RAF, který se nacházel na ostrůvku Man v Lamanšském průlivu, doručený prostřednictvím čs. polní pošty

Obrázky: