Příručka cenových propadů

-->

MERKUR 5/2003 - Autor: -zfz-

POFIS 2004 - Československo 1945-1992; autor F. Beneš a kol.; vydal Pofis, Praha 2003; str. 272, černobílé ilustrace. Cena neuvedena, prodej za 328 Kč (pro KF Filatelie 298 Kč).
Nové vydání „Specializovaného katalogu Československo 1945-1992 POFIS“ vyšlo v nedávných dnech se změněným podtitulem „Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek“. Abychom mohli nový katalog seriózně zhodnotit, je asi nutné v recenzi důsledně odělit jeho obsahovou a formální stránku od ocenění filatelistického materiálu. Úvodem je nutno říci, že se po obsahové stránce jedná o dobrý katalog prostě proto, že takovým byl i jeho předchůdce (II. vydání z r. 1998 v modrých deskách). Hlavní rozdíl, který sběratel na první pohled zaznamená je jen v barvě (nyní zelená) a grafice obálky; obsahová odlišnost je totiž minimální.
Celá koncepce publikace, typografická úprava, 99 % černobílých ilustrací i popis filatelistického materiálu jsou až na drobné detaily zcela totožné s předchozí verzí. Pro lepší představu v období staré měny (1945 –1953) jsem napočítal pouhých 8 obsahových změn a doplňků, tedy jednu ročně(!), ale možná jsem nějakou drobnost přehlédl. Lepší to není ani v dalších ročnících. Nové doplňky, a to ani v případě tak podstatných změn jako je zavedení nových typů (např. košické 20 Kč či Sjezd Obránců míru 4 Kč, 1953), nemají ilustrační doprovod. Příručka tak prakticky neobráží nové poznatky o specializaci ČSR II z posledních let. Neobjevila se však ani řada logicky očekávaných úprav a doplňků. Stále např. chybí alespoň základní přehled a ocenění známkových sešitků či doplnění jmen autorů a rytců do základních údajů o emisi (jejich jmenný přehled, který býval na konci katalogu, byl dokonce ještě vypuštěn). Podobně z nového vydání zmizely všechny oblíbené a užitečné přehledy aršíků, PL, typů, FDC, odlišných papírů atd. Za přínos bych označil podrobnější zpracování celistvostí z období měnové reformy 1953, které je ale bohužel provedeno naprosto nepřehledně. Také formální zpracování nového katalogu je prakticky totožné s II. vydáním. To by nemuselo vadit, stejně tak jako není rozhodující, že byl zachován formát B5 a černobílé provedení (by? se očekával přechod na barvu a formát A5). Překvapivé však je téměř otrocké dodržování původní úpravy (rozsah, ilustrace, způsob zalomení atd.), kterému se zdá být podřízena i věcná náplň katalogu (to by pak ovšem mnohé vysvětlovalo). Jako by tu byl doslova strach do katalogu „sáhnout“ a udělat jakoukoliv podstatnou změnu. Celkově se dá říci, že obsahový základ katalogu si sice podržel dobrou (tj. starou) úroveň, snížil se ale jeho uživatelský komfort. Navíc od katalogu vydaného s pětiletým odstupem sběratelé očekávali asi víc než jen drobné doplňky a kosmetické úpravy. Zcela jiná je ale situace u oceňování filatelistického materiálu. Dá se dokonce říci, že čeho se katalogu nedostalo v části obsahové a formální, vynahradil si u cen. Jak totiž naznačuje už předmluva katalogu, nejpodstatnější na něm je to, že obsahuje „tisíce nových cenových záznamů, z nichž řada bude pro mnoho čtenářů překvapením.“ Překvapení sběratelské obce je už při zběžném prolistování příručky opravdu veliké, ba dá se říci, že její „cenotvorný“ obsah vyvolal velké rozpaky, takže publikace asi nebude přijata zdaleka tak vlídně a s potěšením, jak by si asi autor předmluvy přál. Publikaci lze totiž po zásluze nazvat příručkou cenových propadů. Až na vzácné výjimky hladina cenových relací z vydání 1998 prudce poklesla, a to způsobem zcela nebývalým nejen u objektů (známek, aršíků, TL, PL) běžných, nýbrž i položek vzácnějších, nezřídka i do nedávné doby exkluzivních. Tuto cenovou aktualizaci (jinou aktualizaci, jak už víme, v příručce prakticky nenajdeme) se pokouší „POFIS Praha“ v předmluvě obsáhle zdůvodnit. Domníváme se však, že nejen tzv. tržní podmínky (používané dnes s oblibou ke zdůvodnění čehokoliv), nejen levný výprodej zásob čs. známek Slovenskou poštou*, nejen údajně upadající zájem zahraničních sběratelů o čs. známky jako objekty uzavřené sběratelské oblasti (a je tomu opravdu tak?) a nejen nezájem námětových a tematických sběratelů o známky se socialistickými motivy jsou příčinami, které lze považovat za pravé a jediné důvody propastných změn v uvedené příručce. Vždy? vrhání dosud skrytých, neskartovaných rezerv ze skladů jsme už totiž vícekrát zažili i na našem filatelistickém trhu, a přesto se nehroutil. Podstatným, by? nezmíněným důvodem, je i bezbřehé vyhánění cen některých „exkluzivit“ a „rarit“ (náležitě povzbuzované ve filatelistickém tisku) do nepřirozených výšin, které nutně vedlo po vystřízlivění a zjištění skutečného množství těchto „vzácností“ na trhu k jejich prudkému pádu. Vzpomeňme např. aršík A2597B „Mír světu…“ (bez čísel), nabízený donedávna na aukcích za cca 4000 Kč (katalog 1998 = 5000 Kč, 2003 = 1000 Kč) či sešitkový list Lodě 1989 (katalog 1998 = 7000 Kč, 2003 = 4500 Kč, na trhu však jen kolem 2000 Kč). A? už ale jsou uváděné příčiny jakékoliv, přece jen se cenové destrukce uváděné v příručce zdají nepřiměřené realitě. Tento „voluntarismus pádu“ tak spíše než o čemkoliv jiném svědčí o „voluntarismu závratných cenových vzestupů“ ve vydání tohoto katalogu z r. 1998. Nové ceny se pohybují vesměs na úrovni 60 či 50 % cen r. 1998 (u běžných objektů), obvyklé jsou však také ceny na 40 %, 30 %, ba dokonce neuvěřitelných 20 % cen původních. Zcela absurdní je pak příklad pádu na méně než 10 %, např. u č. 1881yb „Lidová architektura“ 6 Kčs ze 400 Kč na 30 Kč! Sběratele nutně napadá, zda se v „modrém“ katalogu netvořily ceny „střílením od boku“, a pokud ano, jak se tvořily v katalogu novém? Ostatně ceny „odchylek papírů“ silně poklesly i u „raritních“ verzí (např. č. 1485xb „Města“ 1,60 Kčs z 15.000 Kč na 10.000 Kč). Cenové pády v katalogu ostatně „en bloc“ postihly i jiné vzácnější položky, např. aršíky, PL - desetibloky, PL Umění atd., a to nejméně o 20 %, ale také o 50 % i více. Typické jsou poklesy cen i u vzácných variant, které se na trhu příliš neobjevují. Za všechny uvedu aršík PRAGA 1955, č. 854B, II. typ (z 10.000 Kč na 4000 Kč); aršík A853/57B, IV. typ (z 20.000 Kč na 12.000 Kč), PL 2184B, „F. Lexa“ (z 22.000 Kč na 16.000 Kč) nebo populární „Horská služba“ PL 2369A (ze 7800 Kč na 5000 Kč) atd., atd. Záslužné je snad jen to, že ceny „neznámé“ (označované -.-) jsou v novém vydání (asi pokusně) zkonkretizovány; např. aršík „prezident Svoboda“ A2175 DO má záznam 5000 Kč. Cenová zvýšení jsou v této publikaci ojedinělá a týkají se hlavně exkluzivit (např. PL 2164xa, „Apollo - Sojuz“ (ze 7000 Kč na 16.000 Kč). Bude zajímavé sledovat, zda se díky tomu toto „nedostatkové zboží“ objeví na trhu. Zmatek je i u nově doplněných specialit. Např. již zmíněný II. typ známky č. 701 „Sjezd obránců míru“ je oceněn na 130 Kč, zatímco I. typ jen na 3 Kč (tj. 43 : 1). Protože počet známek I. a II. typu v PA je v poměru 9:1, je jedna z cen buď nesmyslně vysoká nebo nízká. Celkově lze říci, že cenová část příručky se jeví jako svérázný ceník obchodní firmy, než jako objektivní ukazatel skutečné tržní situace v oblasti čs. známek z let 1945-1992. Proslýchá se ostatně, že nesouhlas s cenovou filosofií nového katalogu je i důvodem jistě překvapivé absence jmen všech členů autorského kolektivu v čele s P. pažoutem v záhlaví publikace (ti jsou totiž uvedeni až okrajově v tiráži a jen jako autoři I. a II. vydání). Pokud vím, nebyl také katalog ani se SČF ani s obchodníky prakticky konzultován, což potvrzuje i fakt, že obchody (a prý ani sám POFIS) podle něho zatím „nejedou“. Nebylo by proto asi prozíravé „na povel“ přejít od cen „modrého katalogu“ k cenám „zelené příručky“. To ale bohužel neznamená, že „shození“ cen hluboko pod stůl nebude mít na trh žádný vliv. Ten se ale neprojeví ani tak na vlastních cenách materiálu (zvláště toho lepšího), jako v obecné rovině. V důsledku totiž může těžce zasáhnout důvěru ve filatelii jako celek a renomé ČSR II v očích našich i zahraničních sběratelů zvláště. Je proto věčná škoda, že dosud není k dispozici jiný katalog známek ČSR II, který by nabídl odlišný pohled, přístup či priority. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejvýznamnějších sběratelských oblastí (nadto již uzavřenou), bylo by asi vhodné, ba nutné vytvořit pro ni hodnotový a cenový systém na objektivnějších základech. I proto se nejspíš k tomuto katalogu ještě jednou vrátíme.

-zfz-

* Co se však například stalo s depozity čs. známek v majetku České republiky po rozpadu federace – mohl by nám to někdo objasnit?Obrázky: