Obsah časopisu

-->

MERKUR 4/2014

Z OBSAHU

 • (1) Představení nového katalogu „Československo 1918-1939“
 • (5) Doporučená letecká pošta v Rakousku-Uhersku 1918
 • (8) Známky krakovského vydání
 • (11) Naši filatelističtí znalci a funkcionáři
 • (14) Ecuador – miestne ochranné prítlače 1902 a 1907
 • (15) Cauca
 • (18) Jamajka
 • (21) Známky indických států – Bušhár
 • (23) Umenie na slovenských poštových známkách
 • (24) Na východ je cesta dlouhá

 

AUS DEM INHALT

 • (1) Vorstellung des neuen Katalogs „Tschechoslowakei 1918-1939“
 • (5) Einschreibe-Luftpost in Österreich-Ungarn 1918
 • (8) Briefmarken der Krakauer Ausgabe
 • (11) Unsere philatelistischen Prüfer und Funktionäre
 • (14) Ecuador - Lokale Schutzaufdrucke 1902 und 1907
 • (15) Cauca
 • (18) Jamaic
 • (21) Briefmarken der indischen Staaten – Bussahir
 • (23) Kunst auf slowakischen Briefmarken
 • (24) Der lange Weg nach Osten

FROM THE CONTENTS

 • (1) Introduction of the new catalogue „Czechoslovakia 1918-1939“
 • (5) Registered airmail in Austria-Hungary in 1918
 • (8) Stamps of the Krakow issue
 • (11) Our philatelic experts and officers
 • (14) Ecuador - local security imprints 1902 and 1907
 • (15) Cauca
 • (18) Jamaic
 • (21) Stamps of Indian States - Bussahir
 • (23) Art on Slovak stamps
 • (24) The long way to the east