Nedoceňované známky Československa

-->

MERKUR 4/2002 - Autor: Jan Karásek

(Pokračování z č. 3/2002) V tomto pokračování následují poznatky o leteckých známkách prvního, druhého a třetího vydání (1920, 1922 a 1930). V prvé řadě je třeba si všimnout některých tzv. specialit, zejména tří hodnot 14 Kč/200 h, 24 Kč/500 h a 28 Kč/1000h s převráceným přetiskem, a to hlavně u nezoubkovaných exemplářů, kde cenové záznamy v katalozích i ceny dosahované na aukcích jsou poměrně nízké. Totéž se týká známek 24 Kč/1000 h s převráceným přetiskem u obou druhů zoubkování, a to ŘZ 13 3/4 a HZ 13 3/4:13 1/2. Oba tyto druhy jsou, vzhledem k dosti vzácnému výskytu, značně cenově podhodnoceny. U hodnoty 24 Kč/500 h rozlišujeme tzv. spirálové typy – I. typ otevřená spirála u 2. tiskové desky na 32. a 35. ZP a nově II. příčkový typ na 2. ZP a 15. ZP a II. příčkový podtyp na 46. ZP. Samostatné I. typy (32. a 35. ZP) patří mezi ojediněle se vyskytující a u nezoubkovaných známek představují velkou filatelistickou vzácnost. U známky zoubkované ŘZ 13 3/4 je dosud známo pouze několik exemplářů, které jsou cenovými záznamy velmi podceněny. Exemplář této hodnoty se zoubkováním HZ 13 3/4:13 1/2 dosud nebyl nalezen. Spojené typy patří samozřejmě mezi velké vzácnosti, jejich cenové hodnocení je přibližně správné, i když v poslední době bylo na aukcích dosaženo podstatně vyšších cen. Podobně je tomu u II. příčkových typů i podtypu. Jejich cenové záznamy nedosahují správné výše. Je třeba poznamenat, že s II. příčkovým typem je poněkud více známo těchto exemplářů nezoubkovaných než zoubkovaných. Cenové záznamy spojených příčkových typů jsou v tomto případě přibližně správné.
Ze zkusmých tisků je třeba se zmínit o jednom, poměrně zřídka se vyskytujícím, a to 28 Kč/20 h červené, nezoubkované. Jeho ocenění je také nízké. Je třeba upozornit, že je dosud je znám pouze jediný exemplář I. typu (otevřená spirála). Katalogy tuto skutečnost dosud neuvádějí, cenový záznam tedy chybí a na filatelistickém trhu a na aukcích se známka tohoto druhu dosud v nabídce nevyskytla.
Z druhé letecké emise představované také třemi známkami, které byly vydány po snížení leteckých příplatků, patří k dosti nedoceňovaným známky s převráceným přetiskem. Mimo dvou hodnot, nejnižší 50/100 h zelené a 100/200 h fialové, je to zejména hodnota 250/400 h šedohnědá, která se vyskytuje na filatelistickém trhu opravdu velmi zřídka. Vzácnost těchto tří hodnot není v katalozích dosti správně oceňována. Další vzácná známka 250/400 h šedohnědá s černým přetiskem je ceněna poměrně dosti vysoko, i když dodnes není známo, zda se jedná o zkusmý tisk nebo chybotisk v barvě přetisku. Při naprosté vzácnosti výskytu (dosud je známo pouze několik málo exemplářů) je hodnocení této známky nižší než by si zasloužila. U třetí letecké emise již definitivního vydání je třeba si všimnout oceňování pouze dvou známek, a to 5 Kč světle hnědé se zoubkováním ŘZ 12 1/4 a 20 Kč šedomodré se zoubkováním ŘZ 13 3/4:12 1/4. I když obě známky mají zdánlivě správné cenové hodnocení v katalozích a dosahují podobných cen na filatelistických aukcích, je zřejmé, že vzhledem k jiným známkám, které nacházíme v tomto malém počtu, jsou rovněž cenově podhodnoceny. Při jejich skutečné vzácnosti by ocenění mělo být o několik desítek procent vyšší.

Jan Karásek

Texty k obrázkům:
Obr. 1 28 Kč/1000 h fialová, převrácený přetisk, ŘZ 13 3/4.
Obr. 2 28 Kč/1000 h fialová, převrácený přetisk HZ 13 3/4:13 1/2.
Obr. 3 24/500 h hnědá, nezoubkovaná, I. typ – otevřená spirála (35. ZP).
Obr. 4 24/500 h hnědá, ŘZ 13 3/4, I. typ – otevřená spirála (32. ZP).
Obr. 5 28 Kč/20 h červená, nezoubkovaná, zkusmý tisk, černý přetisk, I. typ – otevřená spirála (34. ZP). Dosud je znám pouze tento jediný exemplář.
Obr. 6 24 Kč/500 h hnědá, nezoubkovaný čtyřblok, spojené spirálové typy (I. typ – 32. ZP).
Obr. 7 24 Kč/500 h hnědá, ŘZ 13 3/4, spojené spirálové typy (I. typ – 35. ZP).
Obr. 8 Série leteckých známek z r. 1922 s převráceným přetiskem.
Obr. 9 250/400 h šedohnědá, černý přetisk.
Obr. 10 5 Kč světle hnědá, okrajová dvoupáska, ŘZ 12 1/4.
Obr. 11 20 Kč šedofialová, rohový exemplář, ŘZ 13 3/4:12 1/4.
Obrázky: