Obsah časopisu

-->

MERKUR 3/2011 - Autor: -mr-

Z obsahu

REPÜLÖ POSTA 1918 v Uhersku    1
Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918    6
Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-18 (dokončení)    8
Neobvyklý papír u letecké známky 4Kčs PRAGA 1978    10
Mezinárodní odpovědky Protektorátu Č+M (II. část)    12
Pražský revoluční přetisk (malý znak) – spec. katalog (recenze)    15
Pitcairn Islands (II. část)    16
Nedožitých 90 let J. A. Švengsbíra    18
Seznam revolučních přetisků 1944-1945 (recenze)    22
Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVI. část)    25
Podmínky činnosti znalců v Anglii, Walesu a v ČR    vložka, str. IV


Aus dem Inhalt

REPÜLÖ POST 1918 in Ungarn    1
Bosnien und Herzegowina: Aushilfsausgabe 1918    6
Österreich-Ungarn und Europa nach dem Krieg 1914-18 (Ende)    8
Ungewöhnliches Papier der Flugpostmarke 4Kčs PRAGA 1978    10
Internationale Antwortscheine des Protektorats B+M (Teil II)    12
Der Prager Aufdruck (kleines Wappen) - Spezialkat. (Buchbesprechung)    15
Pitcairn Islands (Teil II)    16
Unerlebter 90. Geburtstag von J. A. Švengsbír    18
Liste der „revolutionären“ Ausgaben 1944-1945 (Buchbesprechung)    22
Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XVI)    25
Bedingungen der Prüfertätigkeit in England, Wales und Tsch.     Einlage,S. IV

From the contents

REPÜLÖ POST 1918 in Hungary    1
Bosnia and Herzegovina: Provisional issue 1918    6
Austria-Hungary and Europe after the War 1914-18 (end)    8
Unusual paper of the airmail stamp 4Kčs PRAGA 1978    10
International Reply Coupons of the Protectorate B + M (Part II)    12
The Prague overprint (small coat of arms) - Special. Catalogue (review)    15
Pitcairn Islands (Part II)    16
90th birthday of J. A. Švengsbír    18
List of “revolutionary“ issues 1944-1945 (review)    22
Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XVI)    25
Conditions for experts in England, Wales and the Czech Republic    Insert,p. IV