Obsah časopisu

-->

MERKUR 3/2010 - Autor: -mr-

Z obsahu

• Použití rakouských známek emise 1867 ve funkci fiskálních známek........1
• Počátky letecké pošty v Rakousku-Uhersku...........................................2
• Zemřel Ing. Jan Karásek.............................................................5
• Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914-1918 (III. část)..................6
• TGM 1920 (III.část).................................................................................10
• Řád „berličkového kříže“ první Rakouské republiky.............................12
• Významný český filatelista Josef Kálal....................................................13
• Klub Monte Carlo oslavil 10. výročí vzniku.....................................................16
• Prvá korunovácia na známkách Anglie 1911 (II. část)..........................18
• Odešel grafik Oldřich Pošmurný...................................................................22
• Hrady a zámky na známkách z území ČSR (X. část).........................25
Aus dem Inhalt

• Österreichische Briefmarken 1867 als Stempelmarken verwendet    ........1
• Anfänge der Luftpost in Österreich-Ungarn.........................................2
• Ing. Jan Karasek verstorben.........................................................5
• Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil III)..............6
• TGM 1920 (Teil III) ...................................................................................10
• Der „Krückenkreuz“- Orden der ersten österreichischen Republik............12
• Der bedeutende tschechische Philatelist Josef Kálal................................13
• Der Monte-Carlo-Club feierte sein 10. Jubiläum .....................................16
• Die erste Krönung auf englischen Briefmarken 1911 (Teil II) ..................18
• Nachruf: der Grafiker Oldřich Pošmurný..................................................22
• Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (Teil X)............25


From the contents

• Austrian stamps of the 1867 issue used as revenues......................1
• Beginnings of airmail in Austria-Hungary..............................................2
• Ing. Jan Karasek died................................................................5
• Austria-Hungary and Europe after World War I (Part III) .........................6
• TGM 1920 (Part III) ................................................................................10
• The „Crutch Cross“ Order of the first Austrian Republic............................12
• The famous Czech philatelist Josef Kálal............................................13
• The Monte Carlo Club celebrated its 10th jubilee......................................16
• The first coronation on stamps of England 1911 (Part II).........................18
• Obituary: the graphic artist Oldřich Pošmurný..........................................22
• Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part X) .................25