Obsah časopisu

-->

MERKUR 2/2012 - Autor: -mr-

Z OBSAHU

    (1) Neznámé návrhy poštovních známek Slovenska 1939-45
    (4) Tajné rytecké značky na čs. známkách (IV.  část)
    (7) Co ještě nevíme o Herčíkovi
    (10) Záhadný Afghánistán 19. století
    (12) Vzácná fotopohlednice neexistujícího města (Doupov)
    (13) Výnimočný letecký list z roku 1937
    (14) Fialtelie – pomocná věda
    (16) Korunná kolónia (I. část)
    (18) Razítka dokumentující osudy "pohraniční obce Morávka (1938)
    (21) Jaroslav Šváb – nekorunovanný král moderní grafiky
    (9-12) Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

    (1) Unbekannte Entwürfe slowakischer Marken 1939–1945
    (4) Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowakischen Marken (Teil IV)
    (7) Was wir noch nicht ¨ber Herčík wissen
    (10) Das geheimnisvolle Afghanistan des 19. Jahrhuderts
    (12) Seltene Foto-Ansichtskarte einer nicht existierenden Stadt (Doupov)
    (13) Ein AuBergewöhlicher Flugpostbrief von 1937
    (14) Philatelie als Historische Hilfswissenschaft
    (16) Die Kronkolonie Aden (Teil I)
    (18) Stempledokumentation des Schicksals der Grenzgemeiden Morávka (1938)
    (21) Jaroslav Šváb – der ungekrönte König der modernen Grafik
    (9-12) Papiergeld 1759 – 1918 (Selbstständige Beilage s. 9-12)

FROM THE CONTENTS

    (1) Unknown designs of Slovak stamps 1939–1945
    (4) Secret engraved markings on Czechoslovak stamps (Part IV)
    (7) What yet we do not know about Herčík
    (10) The mysterious Afghanistan of the 19th century
    (12) Rare photo postcard of a non-existent city (Doupov)
    (13) An extraordinary airmail cover from 1937
    (14) Philately - an auxiliary science of history
    (16) The Crown Colony of Aden (Part I)
    (18) Postmark documentation of the fate of the border community Morávka (1938)
    (21) Jaroslav Šváb – the uncrowned king of the modern chart
    (9-12) Paper money 1759 – 1918 (Separate attachment p. 9-12)