Výnimočná celistvosť známok Holubice

-->

MERKUR 2/2004 - Autor: Jozef Tekeľ

Výplatné známky Holubica (5 h fialová, 10 h olivová, 20 h oranžová) a Oslobodená republika (40 h hnedá, 50 h žltozelená, 60 h modrá) boli vydané nielen v hárkovej úprave (PA 100), ale boli pripravované na vydanie aj v úprave pre známkové zošitky. Tlačová doska pre všetky nominálne hodnoty mala 90 známkových polí a obsahovala 10 úzkych a 10 širokých protichodných dvojíc (tęte-bęche). Hodnota 20 h bola výnimkou, tlačová doska tejto známky obsahovala iba 60 známkových polí a 30 známkových polí boli iba prázdne kupóny. Takto vznikla mimoriadna široká protichodná dvojica (známka – kupón / kupón – známka) a priehradkový hárok obsahoval 10 širokých protichodných dvojíc.
Známkové zošitky, ktoré objednala pražská reklamná firma PIRAS, neboli nakonec vydané, pretože s účinnosťou od 1. januára 1922 boli zvýšené poštové poplatky za listové zásielky v tuzemskom aj medzinárodnom poštovom styku. Známky, pôvodne pripravené pre výrobu známkových zošitkov, boli zaradené do voľného predaja. Niektoré hodnoty (5 h, 10 h, 40 h, 60 h) sa dostali do predaja 5. decembra 1921 a ďalšie hodnoty (20 h, 50 h) sa dostali do voľného predaja až 8. júna 1923 na väčších poštových úradoch. Známky zo zošitkov sa stali všeobecne obľúbené a zberatelia ich často používali na účelovo pripravené zásielky. Svedčí o tom empirický poznatok, že protichodné dvojice sa objavujú iba obmedzene na firemných zásielkach.
Celistvosti vyplatené štvorblokmi alebo väčšími časťami priehradkového hárku zošitkových známok s protichodnými dvojicami sú vzácne. Výnimku tvoria hodnoty 5 h a 10 h (Holubica), ktoré sa objavujú pomerne často, ale zberatelia ich trochu podceňujú. pozornosť si zaslúžia najmä doporučené zásielky alebo zásielky adresované do zahraničia.
Celistvosti vyplatené širokou protichodnou dvojicou hodnoty 20 h sú všeobecne vyhľadávané, pretože použitie protichodnej dvojice na liste bolo problematické z praktických dôvodov. Zo všetkých protichodných dvojíc sa na celistvostiach nachádzajú najvzácneji. Nález celistvosti (viz obr.) s použitým blokom piatich protichodných dvojíc s okrajom priehradkového listu možno preto označiť ako výnimočný. List podaný v Prahe (Praha 5 / 12.VI. 23 / ČSP / 4b) bol doručený adresátke už o tri dni (LIVORNO / 15.VI. 26). Výška poštového poplatku [5x (20 + 20 h) = 2 Kč] súhlasí s výškou zníženého poplatku za obyčajný list 1. hmotnostného stupňa (20 g) do Talianska v období od 1. apríla 1922 do 8. marca 1928 (V. TO). Táto celistvosť je príkladom poštového použitia veľkého bloku známok z tlačovej dosky pre pripravované známkové zošitky, navyše ukazuje viacnásobné použitie protichodnej dvojice.
Len na okraj poznamenávam, že známky pre známkové zošitky majú RdZ 13đ, a preto možno považovať za zaujímavé aj celistvosti, na ktorých sa nachádzajú väčšie bloky známok nižších hodnôt (5 h a 10 h) bez protichodnej dvojice. Tieto známky pochádzajú z tlačových dosiek bez počítadla na dolnom okraji známky. Špecialisti vyhľadávajú opísané celistvosti, najmä v prípade zaujímavej destinácie do cudziny.

Jozef Tekeľ