Holubice Jaroslava Bendy (2)

-->

MERKUR 1/2003 - Autor: Jiří Stupka

Souhrn přípravných, kontrolních a zkušebních tisků, známky nevydané, úředně vydané i jejich použití a padělky

Dalším ze soutisků zkusmých tisků Holubice je soutisk se zkusmými tisky emise „T.G. Marsaryk 1920“ 50 h ve čtveřici, emise „Hospodářství a věda“ hodnoty 100 h, 200 h, 300 h a 400 h ve čtveřici a emise „Osvobozená republika“ 20 h, 25 h a 30 h. Poslední v soutisku jsou zkusmé tisky „Holubice“ hodnot 5 h, 10 h a 15 h. Existují dvě varianty tohoto ZT, a to s Holubicemi vpravo dole (obr. 18), kde vzdálenost mezi ZT činí 9,8 mm, nebo s Holubicemi vlevo dole (obr. 19), kde vzdálenost mezi ZT činí pouze 7,8 mm. rozměry známkových obrazů všech tří hodnot jsou 17,9x21,4 mm. Soutisky jsou tištěny knihtiskem na bílém hlazeném křídovém papíru nebo na známkovém papíru s lepem vždy v opracované podobě.

Obr. 18: Soutisk ZT - Holubice vpravo dole.
Obr. 19: Soutisk ZT - Holubice vlevo dole.
Poměrně vzácně se vyskytují zkusmé tisky s řádkovou perforací 11 1/2.
Obr. 20: ZT s řádkovou perforací 11 1/2. U zkusmých tisků hodnoty 10 h musíme rozlišovat dva rozměry obrazové části: větší rozměr 18,2x21,7 mm (viz obr. 16 a obr. 17 v MR 6/2002) a menší rozměr 17,9x21,4 mm (viz obr. 18 a 19). Barvy použité pro zkusmé tisky jsou: oranžově žlutá, růžově červená, karmínově červená, světle a tmavě fialová, olivová, světle a tmavě hnědá, světle a tmavě zelená, světle a tmavě modrá a další. Známé jsou rovněž zkušební tisky ze 100kusových tiskových desek, a to jak v barvách vydaných známek, tak i v barvách odchylných, a rovněž v barvě černé (tzv. černotisky). Zkušební tisky v barvě vydaných známek jsou doloženy na bílém křídovém papíru u hodnot 5 h modrá, 10 h zelená a 15 h hnědá (obr. 21).
Zkušební tisky v barvě odlišné od vydaných známek jsou zatím doloženy na křídovém a nahnědlém papíru, a to u hodnot 15 h modrá a 20 h I. typ hnědá. (obr. 22). Vyloučeny nejsou ani nálezy dalších hodnot a barev. Obr. 21: ZT na křídovém papíru v barvách vydaných známek. Obr. 22: ZT na křídovém a hnědém papíru v jiných barvách. Obr. 23: Zkusmé tisky ze 100ks TD na známkovém papíru s lepem (odlišné barvy).
Na známkovém papíru s lepem tiskárna zkoušela tisk ze 100kusových TD v různých barvách pouze u hodnoty 10 h. Doloženy jsou ZT v barvě světle a tmavě olivové, oranžové a fialové (obr. 23). Dále jsou známy i zkusmé tisky hodnoty 10 h v barvě tmavě rumělkově červené, které mají úplný strojový obtisk, ale v barvě zelené. U těchto zkusmých tisků nalézáme pod 91. ZP deskové označení s jednou nebo dvakrát přerušenou desetinnou čárkou za číslicí 1,- v počítadle (obr. 24). Obr. 24: Zkusmé tisky ze 100ks TD na známkovém papíru s lepem (odlišné barvy) a strojovým otiskem v zelené barvě. ZT pochází z různých TD (viz deskové značky).
Důležitější než barevné zkušební tisky jsou pro tiskaře černotisky. Jsou to otisky celých 100ks desek, na nichž jsou nejlépe vidět chyby a nedostatky, které je zapotřebí opravit. Černotisky byly zhotoveny na různých druzích papíru (obr. 25). Přehled dosud zjištěných černotisků na různých papírech je uveden v tabulce. Obr. 25: Černotisky na křídovém papíru. Obr. 26: Černotisky hodnoty 20 h se širokou nulou z nedohotoveného i dohotoveného štočku.
Známka 20 h byla původně připravena k tisku v provedení s tzv. širokou nulou. Toto provedení se ukázalo jako nevhodné, a proto byla číslice opravena. Zkusmé tisky se širokou nulou známe tedy pouze jako černotisky na bílém křídovém papíru (dohotovený i nedohotovený štoček), na nahnědlém papíru (dohotovený i nedohotovený štoček), dále na silném a také na kartonovém papíru (obr. 26). Velmi vzácné jsou černotisky tištěné z desetikusových vodorovných řad ve formě neopracovaných štočků. Známé jsou u hodnoty 5 h (obr. 27) a dále v soutisku hodnoty 20 h (II. typ) s hodnotou 25 h (II. typ; obr. 29). Tisk je proveden na silném kartonovém papíru, na jehož rubové straně je knižní reprodukce (obr. 28 ). Obr. 28: Zadní strana kartonového papíru (s rytinou), na kterém byly tištěny ZT z desetikusových řad neopracovaných štočků. Barevné zkusmé tisky ani černotisky nejsou známy u poslední hodnoty emise 30 h (by? je pravděpodobné, že alespoň černotisky této hodnoty byly zhotoveny v rámci přípravy jejího tisku). Černotisky všech hodnot jsou známé jen nezoubkované, dosud alespoň žádné zoubkované černotisky nebyly předloženy. Jejich vznik není ani příliš pravděpodobný, nebo? byly zhotoveny za účelem kontroly tisku a případná perforace by tu byla spíše komplikací než přínosem.
Obr. 27 (nahoře) a 29 (dole): Zkusmé otisky desetikusových řad neopracovaných štočků na kartonovém papíru (viz též obr. 28) hodnot 5 h, 20 h a 25 h. Do zkušebních tisků řadíme jako samostatnou podkapitolu i různé makulaturní tisky na barevných papírech (nahnědlý, žlutý, fialově růžový, tmavě červenofialový, oranžový, modrofialový, modrozelený, světle šedý, šedý, modrý, žlutozelený a šedozelený). Vícenásobné makulaturní tisky jsou běžné. Jako dokladový materiál ve sbírce z nich lze např. vhodně použít vícenásobné tisky s meziarším (obr. 30). Obr. 30: Zajímavý vícenásobný makulaturní tisk s meziarším známky Holubice 5 h. Obr. 31: Jednoduché makulaturní tisky s meziarším známek Holubice 5 h, 10 h a 15 h na barevných papírech. Jednoduché makulatury (pouze jednou potištěné) jsou výrazně méně časté. Hledané a sběratelsky dobře využitelné jsou zejména větší makulaturní celky (obr. 31a-c), dokladující celkové uspořádání tiskových desek a formy (tj. opět zejména s meziarším). Z jednoduchých makulaturních tisků s vodorovným meziarším na barevných papírech jsou známy jen hodnoty 5 h modrá, 10 h zelená, 10 h olivová a 15 h hnědá. Obr. 32: Vodorovné nezoubkované meziarší ZT Holubice 10 h (zelená) na známkovém papíru s lepem. Velmi vzácně se vyskytuje vodorovné nezoubkované meziarší zkusmého tisku hodnoty 10 h, zhotoveného v originální barvě (zelená) a vytištěného na známkovém papíru s lepem (obr. 32).

Jiří Stupka

Tabulka:
černotisky: druh papíru
dosud doložené hodnoty
bílý křídový - dohotovený štoček 5 h, 10 h, 15 h, 20 h (I. a II. typ), 25 h (I. a II. typ)
bílý křídový, na zadní straně nahnědlý 5 h, 10 h, 20 h (II. typ)
bílý křídový - nedohotovený štoček 5 h, 20 h (II. typ)
známkový papír s lepem 20 h (I. typ)
nahnědlý papír - dohotovený štoček 5 h, 10 h, 15 h, 20 h (II. typ), 25 h (I. typ)
nahnědlý papír - nedohotovený štoček 25 h (I. typ)
nahnědlý kartonový papír 25 h (I. typ)
nahnědlý papír - tisk na lepu 25h (II. typ)Obrázky: